This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Anuphan Sukhapinda (Thailand)

นุ อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ สถาปนิกที่จบจากรั้วจามจุรี ทำงานในวงการออกแบบมากว่า10 ปี ก่อนจะผันตัวมาทำงานในวงการสื่อออนไลน์และถ่ายภาพเมื่อราว 8 ปีก่อน เนื่องจากงานในหลายวงการทำให้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมากว่า 100 ประเทศ และสิ่งที่ชอบที่สุดคือการเก็บเอาภาพความประทับใจดี ๆ จากทุกแห่งทั่วโลกมาแชร์ในแฟนเพจ travelkanuman ที่มีผู้ติดตามทั่วโลกเกือบ 5แสนคน

เครื่องมือ

  • GFX 50R
  • GF23mmF4 R LM WR
  • GF32-64mmF4 R LM WR

แกลเลอรี่