12.03.2018 Takayuki Yagishita

X-T2: Takayuki Yagishita x Travel Karuizawa