X Stories

GFX challenges with Knut Koivisto

Knut Koivisto shoots with the GFX 50S.

GFX challenge, Knut Koivisto
X-Pro1 to X-Pro2

A story on X Series by Knut Koivisto

by Knut Koivisto 5 years of X Series, Knut Koivisto, Sweden, X-Photographer, portrait
Knut Koivisto talkshow @CP+ 2015

Knut Koivisto talkshow at CP+ 2015

Knut Koivisto, CP+, X-Photographer
Home X Stories Tag
© FUJIFILM Corporation